top of page

בין נִבלוֹ של אורפֵאוּס לכינור דויד

התבוננות בדמותה של נגנית הנֵבל בשני רומנים מאת א"ב יהושע


א. הנֵבל לסוגיו

הרומן ניצבת (2014) מאת א"ב יהושע הוא לכאורה"רומן מוזיקלי", שהלחנים הפילהרמוניים והאופראיים מלַווים את גיבוריו ואת עלילות חייהם מראשית ועד אחרית. "לכאורה", משום שאין הרובד המוזיקלי הגלוי לעין אלא קליפתו הגלויה לעין של הרומן. מתחת לקליפה זו מסתתרים רב