top of page

אלוהיי ציווני

על יחסו של אלתרמן לאל, לדת ולמסורת


פורסם: "רוצי,נוצה - יצירת אלתרמן בעקבות אירועי הזמן", זיוה שמיר, הוצאת ספרא בשיתוף עם הקיבוץ המאוחד, תל-אביב 2013 .